CURS FUSTA CONSTRUCTIVA

“Pren una visió tècnica, pràctica i comprensiva de tot el procés constructiu de la fusta.”

Edició 6a edició
Hores lectives 250 hores, distribuïdes en 4 mòduls
Modalitat presencial o presencial-telemàtica en temps real
Idioma català / castellà
Preu 900 €/ mòdul (veure modalitats d’inscripció)
Dates Inici 18/02/2022 – Final 17/12/2022
Horari divendres de 16:00 a 20:00 h
dissabte de 10:00 a 14:00h
Un descans setmanal per mes lectiu

Informació General

A causa de crisis climàtica en la que ens trobem actualment, i en el context de les noves polítiques globals enfocades a la seva mitigació, la construcció evoluciona cap a un model més sostenible i respectuós amb el planeta, on la fusta hi juga el paper protagonista:

 • És un recurs renovable i inesgotable quan es gestiona adequadament
 • Pal·lia el canvi climàtic, fixant CO2 atmosfèric i alliberant O2
 • Es fabrica amb energia solar, sense consumir energies fòssils
 • Els seus residus són biodegradables, sense impacte mediambiental
 • Es pot reutilitzar i reciclar àmpliament, i al final de la seva vida ens aporta energia neta
 • El bosc controla l’erosió del sòl i manté el cicle de l’aigua

A partir d’aquesta premissa, i coherentment amb la creixent demanda i interès mundial en la construcció en fusta, el Gremi Fusta i Moble ofereix una formació enfocada a capacitar a professionals, industrials i persones interessades en esser pioners tecnològics i competitius en un mercat laboral emergent.

Aquest curs permet una visió tècnica, pràctica i comprensiva de tot el procés constructiu de la fusta: des de la fusta d’origen fins la seva aplicació constructiva passant pel disseny, càlcul, transport, muntatge i acabats.

Compta amb la participació dels arquitectes més experimentats en la construcció en fusta, amb les aportacions de constructores especialitzades en aquesta metodologia, amb la col·laboració d’empreses proveïdores de productes i serveis complementaris, així com amb la intervenció dels organismes tècnics especialitzats en el món de la fusta.

Com a novetat, aquesta cinquena edició conté temes nous, així com l’ampliació i aprofundiment de temes que s’havien impartit en les anteriors edicions. També, per primera vegada s’ofereix la possibilitat d’atendre el curs de manera presencial, online o combinant les dues modalitats, per tal d’adaptar-se millor a les necessitats personals de cada participant.

Objectius

 • Aprendre els conceptes bàsics i comprendre tot el procés constructiu amb fusta
 • Familiaritzar-se amb les últimes tècniques constructives i d’industrialització de la fusta, així com eines de disseny i càlcul
 • Aprendre de les experiències innovadores en aquest camp desenvolupades en aquest i altres països de la resta del món
 • Visualitzar els avantatges competitius d’incorporar la fusta a l’edificació i a les nostres ciutats
 • Augmentar el camp de treball professional dels participants, coneixent i contactant de primera mà amb entitats, empreses i indústria que promouen l’ús de la fusta constructiva
 • Dialogar amb els professionals més experimentats en aquesta metodologia
 • Accedir a estudis actuals sobre la connexió entre fusta, salut dels edificis i beneficis pels seus habitants
 • Avançar en la concepció sostenible de la construcció: cases passives, estalvi energètic de la construcció i fusta km 0
 • Promoure una bona gestió en totes les fases del procés de transformació de la fusta fins a la seva aplicació constructiva
 • Fomentar l’intercanvi de coneixements en un grup multidisciplinari.
 • Connectar el món de la fusta amb d’altres sectors adjacents i complementaris.

Destinat a

 

A professionals, industrials i estudiants que vulguin aprofundir en el posicionament estratègic d’una de les indústries que més llocs de treball genera a la Unión Europea, i a totes les persones interessades ​​a formar part de la revolució constructiva de la fusta.

 • Arquitectes, aparelladors, enginyers i e interioristes
 • Professionals i industrials: constructores, promotors, fusteries industrials
 • Docents d’especialitats constructives en fusta
 • Estudiants (universitaris i de formació professional grau superior) d’ especialitats constructives
 • Persones ja involucrades en el món de la fusta com per exemple: propietaris de cases de fusta
 • Persones interessades en l´ús de la fusta en general
 • Tècnics de les administracions públiques

Continguts formatius

Mòdul 1: 18/02/2022 – 1/04/2022

La fusta com a material:  origen, primera transformació, qualitats físiques, químiques, biològiques i estructurals.

 • Propietats bàsiques de la fusta
 • Arbre i cicle vital
 • Xilòfags, fongs i tractaments (història i tractaments actuals naturals)
 • Caracterització i classificació de la fusta
 • Disseny bioclimàtic
 • Eficiència energètica
 • Durabilitat, dissenys i tipologies de fusta
 • Gestió  i polític mediambiental
 • Fusta i salut

 

Mòdul 2: 08/04/2022 – 12/06/2022

El projecte arquitectònic. Eficiència energètica. Comportament tèrmic i acústic. Detalls constructius.

 • Edificis eficients: comportament higrotèrmic i monitorització d’edificis
 • Acústica
 • Comportament al foc
 • Software per a la construcció amb fusta
 • Solucions constructives
 • Façanes, tabics, fusteries
 • Disseny i construcció de mobiliari
 • Economia circular
 • Bambú

 

Mòdul 3: 17/06/2022 – 8/10/2022

Estructures de fusta. Coneixements estructurals bàsics per a projectar i calcular una estructura de fusta.

 • Propietats del material
 • Tensions admissibles i deformacions particulars de la fusta: la fluència, la sensibilitat de la fusta amb la humitat
 • Unions: tipologia, idoneïtat de les unions en cada cas particular,
 • Comportament davant el foc característiques pròpies de cada tipus de fusta, assaigs al laboratori i casos pràctics, tècniques d’ ignifugació.

 

Mòdul 4: 14/10/2022 – 17/12/2022

Intervencions en edificis de fusta. Economia, empresa i comunicació.

 • Intervencions en edificis existents: ampliació – rehabilitació energètica
 • Diagnosis. Inspeccions. Rehabilitació estructural: intervencions en estructures.
 • Intervenció Patrimonial
 • Casos d’estudi: tècnic i models d’empresa
 • Gestió empresarial: pressupostos, màrqueting, assegurances
 • Economia Circular

Metodologies d’aprenentatge

 

Eines d’aprenentatge

 • Sessions magistrals participatives
 • Estudi de casos
 • Visites a obres acabades o en curs amb l’acompanyament d’experts
 • Tutories
 • Workshops pràctics

 

Criteris d’avaluació

 • Assistència (mínim del 80%, ja sigui presencial com online)
 • Resolució d’exercicis, qüestionaris o exàmens
 • Realització i presentació del projecte final

 

Pràctiques i Borsa de treball

Durant el curs, es realitzen visites a les principals empreses del sector de la fusta i la construcció, amb la possibilitat de posterior contractació.

Totes les persones inscrites al curs ingressen a la Borsa de Treball del Gremi Fusta i Moble, la més requerida i especialitzada en el sector de la fusta del país.

A partir de les entrevistes amb els estudiants, en cada curs s’estableixen nous convenis de col·laboració amb empreses i organitzacions directament relacionades amb l’àmbit de la fusta i la construcció.

Inscripció

PREUS

 

CURS SENCER PREU MÒDUL
SOCIS* 2325 € 675 €
PROFESSIONALS 3100 € 900 €
SOCIS D’ENTITATS COL·LABORADORES** 2480 € 720 €
ESTUDIANTS*** 1550 € 450 €

PREUS SENSE IVA

* Socis del Gremi Fusta i Moble

** UPC, COAC, Confederació Catalana de la Fusta, Barcelona +Sostenible i altres entitats amb conveni amb el Gremi Fusta i Moble

*** Estudiants: universitaris o de Formació Professional acreditatius amb la matrícula de l’any en curs.

 

EL PREU INCLOU:

 • L’assistència a les sessions de treball
 • Els materials didàctics del curs.
 • El software necessari per al seguiment de les sessions.
 • Assessorament i contacte amb el professorat.
 • Les visites tècniques externes
 • Assistència gratuïta al V CONGRÉS FUSTA CONSTRUCTIVA i a les jornades prèvies de FUSTA CONSTRUCTIVA (VIC i BERGA)
 • La certificació d’assistència i, opcionalment, la d’aprofitament (vinculada al lliurament d’un treball final de curs) expedits per l’entitat organitzadora i el comitè acadèmic del curs.

Totes aquelles empreses que portin a terme aquest curs per a millorar la formació dels seus empleats es podran aplicar una bonificació en funció de su crèdit gestionat a través de FUNDAE. Per a optar a la bonificació és imprescindible aportar la documentació amb suficient antelació.

Anys anteriors